גואינג דאץ' - תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
E2G_E2G_Favicon 48x48 black.png
Easy2Give Legal Team
GRC
גואינג דאץ' - תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

גרסה: 01.20

1. כללי

1.1 המערכות של החברה (לרבות שירות הענקת מתנות בכרטיס אשראי, אפליקציות, שירותי הושבה, שירותי וידוא הגעה, מערכת ניהול תקציב, מערכת ניהול אירוע וכל מערכת אחרת, "המערכת") הינה מערכת שמהווה ממשק בין מארגני אירועים, נותני שירותים ומקומות לקיום אירוע, המסופקת על ידי גואינג דאץ בע״מ (איזי טו גיב) (״החברה״). החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים (לרבות בעלי האירועים, אולמות, ספקי שירות ואורחים) המשתמשים בשירותי החברה (כל אחד מאלה, ״המשתמש"), לרבות באפליקציות, באתרים או בעמדות ״Easy2Give״ המנוהלים והמופעלים על ידי החברה (כל אחד מאלה, ״שירות״). עם זאת, לשם הפעלת המערכת נדרשת הזנת נתונים על ידי כל המשתמשים בשירות (לרבות נתונים פרטיים, המוכנסים למאגר המידע הרשום של החברה ועליהם חלה מדיניות הפרטיות של החברה), וללא הזנת נתונים מלאה ומדויקת המערכת עשויה שלא לפעול באופן אופטימלי או בכלל.

בתנאים אלה, הביטוי "תוכן" כולל כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, תכנים כלכליים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

הביטוי "יום עסקים" מתייחס לימים א' – ה' שאינם חגים, מועדים או יום אחר בו לא פעילים רוב סניפי הבנקים בישראל.

1.2 תנאי השימוש חלים על השימוש במערכת ובשירותים הכלולים בה באמצעות מחשב, מכשירי טלפון חכם, מחשב כף יד או בכל דרך אחרת. יש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון בטרם השימוש במערכת שכן כל שימוש במערכת מהווה הסכמה לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, כפי שהם מעודכנים במועד השימוש (גם אם התעדכנו מאז שנקראו בפועל לאחרונה על ידי המשתמש, ולהכנסת הנתונים למאגר המידע של החברה ולשימוש בהם בהתאם לתנאי השימוש.

1.3 יובהר כי הנתונים והמידע שיופיעו במערכת מתבססים, בין היתר, על מידע שנמסר לחברה על ידי המשתמשים השונים וגורמים חיצוניים (לרבות פרסומים של גורמים חיצוניים כמפרסמים או דעות משתמשים אחרים) והחברה לא אחראית בכל צורה שהיא לנכונותם. החברה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לפרסומים כלשהם (ואלה אינם מפוקחים בכל דרך שהיא) או לשירותי צד שלישי (ככל שקיימים), לטיבם, או להתאמתם לצרכי המשתמש.

1.4 תנאי שימוש אלה כתובים בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.5 בשימוש במערכת המשתמש נותן את הסמכתו המפורשת כי החברה תהיה רשאית לפנות אליו, מעת לעת, עם הצעות לרכישת מוצרים ושירותים שונים, מבצעים וכדומה בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח – 2008, לרבות באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, ווטסאפ, הודעת מסר קצר ו – SMS ותהיה רשאית למסור את פרטיו גם לצד שלישי לשם ביצוע האמור. כל שאלה בעניין שימוש במידע הנאסף על ידי החברה, לרבות דרישה להסרה ממאגר המידע או סירוב לקבל הצעות או הסרת מידע כלשהו, ניתן להפנות אל החברה באמצעות דואר אלקטרוני: info@easy2give.co.il, באופן ישיר.

1.6 בכל מקרה של סתירה בין האמור במקום כלשהו במערכת לבין האמור בתנאי שימוש אלה, יגברו תנאי השימוש. תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש פרטניים שעליהם נדרש המשתמש לחתום (בין שמועדם קודם לתנאי שימוש אלה ובין מאוחר להם, כאשר גם הסכמה טלפונית, בטקסט או בכל אמצעי תקשורת אחרת תיחשב לחתימה), בין לרבות שימוש באפליקציה כלשהי של החברה ובין באופן כללי, ובמקרה של סתירה, חוזה או תנאי שימוש פרטניים יגברו. תנאי שימוש אלה אינם גורעים מכל תנאי שימוש עליהם נדרש להסכים לשם הורדה או רכישה של אפליקציות בחנות האפליקציות של אפל ("Appstore") או בחנות האפליקציות של גוגל (Google Play) אך ביחסים בין החברה למשתמש תנאים אלה יגברו על התנאים שבחנות האפליקציות.

1.7 החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה באופן מלא או חלקי לצד קשור או לחליף ו/או קונה ו/או רוכש של נכסיה העסקיים הנוגעים לשירות של החברה ללא צורך בהסכמה מוקדמת של המשתמש. המשתמש אינו רשאי להמחות כל זכות מזכויותיו או כל התחייבות מהתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, באופן מלא או חלקי.

1.8 סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת בנוגע למדיניות הפרטיות ולכל סוגיה אחרת בין המשתמש לבין החברה תתברר על פי הדין הישראלי בלבד ובבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. הפרת תנאי שימוש אלה פוטרת את החברה מכל אחריות כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק או הוצאה שנגרמה כתוצאה מההפרה או כתוצאה מהשימוש בשירותי החברה אשר תנאים אלה הופרו על ידי המשתמש או מי מטעמו בעת קבלת השירות. בכל מקרה, המשתמש פוטר את החברה (וצדדים שלישיים שסיפקו שירות למשתמש באמצעות החברה או דרך החברה) מאחריות לכל פעולה של המשתמש או של כל צד ג' או כל פעולה, מחדל או אירוע שאינו בשליטתה המלאה של החברה. אף אם יימצא, על אף ההסכמה הברורה בין הצדדים, שהחברה אחראית כלפי המשתמש או כל אדם אחר, אחריות החברה לעולם לא תעלה על הסכום שקיבלה מהתובע בגין השירות המסוים אשר בגינו נתבעה החברה.

1.9 תנאי שימוש אלה מעודכנים ליום 15.06.2020 אך החברה בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות חוקיות ומפרסמת אותן מפעם לפעם באתר האינטרנט שלה. על המשתמש לעקוב אחר תנאי השימוש המפורסמים באתר מפעם לפעם ושימוש בשירותי החברה מהווה הסכמה לתנאים המפורסמים בעת השימוש באתר החברה, גם אם המשתמש לא נכנס לאתר לקראם.

2. מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע (במסמך זה מידע, לרבות תכנים) אודות המשתמשים במערכת, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, כיצד החברה מטפלת במידע וכיצד היא שומרת את המידע.

2.1 המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש

במסגרת שימוש המשתמש בשירותי החברה ושימושים שעושים בהם אחרים, מצטבר מידע על המשתמש ועל אחרים, אשר הוא מסכים בזאת לאיסופו. חלק מהמידע נדרש לצורך מדיניות איסור הלבנת הון וזיהוי לקוח, חלקו לשם מתן השירותים וחלקו לצורך האפשרות להציע למשתמש מידע ושירותים היעודיים לו, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים. מידע זה עשוי לכלול, בין היתר:

2.1.1 זיהוי ופרטי התקשרות: שם מלא של המשתמש, פרטי התקשרות של המשתמש (לרבות כתובת מלאה, כתובת דוא״ל ומספר טלפון נייד), מספר תעודת זהות של המשתמש, תאריך הנפקת תעודת הזהות של המשתמש, צילום תעודת הזהות של המשתמש, תאריך הלידה של המשתמש ותמונה של המשתמש.

2.1.2 תוכן ומידע הנדרש לחברה לצורך הענקת השירותים (לרבות תאריך האירוע, מקום האירוע, סוג האירוע, שעת קבלת פנים, מספר המוזמנים לאירוע, פרטים מזהים של המוזמנים ופרטי קשר שלהם, פרטי חשבונות בנק (פרטי בעלי חשבון הבנק, מספר תעודת זהות של בעלי חשבון הבנק, פרטי הבנק והסניף ומספר חשבון) ואף מסמכים בנקאיים המאשרים את קיומו של חשבון בנק), נתונים לגבי מתנות שניתנו (לרבות אופן תשלום, אך פרטי אשראי יישמרו במאגר המידע רק בכפוף לאישור פרטני).

2.1.3 תוכן ומידע אחרים, אשר עשויים לכלול תוכן ומידע על האירוע או שנאסף באירוע או תוך שימוש בשירותים אחרים של החברה, לרבות תוכן מידע מהאולם או על האולם (לרבות מידע המפורט מעלה), מהאורחים או על האורחים והמתנות שנתנו (לרבות מידע המפורט מעלה), קבצי מחשב (לרבות "עוגיות" (cookies), נתוני מחשב ככתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המחשב או הטלפון, סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי האתר של החברה בהם נעשה שימוש ומידע סטטיסטי לגביהם ולגבי קישורים ופרסומים, תמונות), מידע על תקלות, נתונים על האירוע (לפני ואחרי), העדפות, נתונים כספיים, שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons), clear GIFs או טכנולוגיות אחרות. בין היתר החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות אלו בחלק מעמודי האפליקציה, בטלפון הנייד, בדואר אלקטרוני ועוד, על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי השירותים ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש. עוד, שרתי האינטרנט של החברה רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמש או שהמכשיר הסלולרי של המשתמש שולח בכל פעם שהמשתמש משתמש בשירותים והחברה רשאית לעשות שימוש בכלים שונים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים לרבות Google Analytics וכלים אחרים ולשמור תוצאות ניתוחים אלה ואחרים.

2.2 מדוע החברה אוספת את המידע

החברה אוספת את המידע לצורך פעילותה, לרבות כדי להעניק למשתמש את השירותים המוצעים על ידי החברה; כדי לשפר את איכות השירותים שמעניקה החברה; כדי ליצור קשר עם המשתמש; כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר עם השירותים המוצעים על ידי החברה וגורמים אחרים; לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון; לצורך זיהוי המשתמש בעת שימושו באפליקציה; לצורך תפעול ופיתוח של האפליקציה ושירותים אחרים שהחברה נותנת (בעצמה, עם אחרים, או באמצעות אחרים) ובכלל האמור לצורך מתן תמיכה למשתמש וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמש; לצורכי התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות בקשר עם מתן השירותים על ידי החברה; וגם לכל מטרה אחרת שנדרשת לשם פעילות החברה, לרבות המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי השימוש של האפליקציה או כל שירות אחר, ככל שקיימים תנאים פרטניים. בשימוש בשירותי החברה מסכים המשתמש לכל האמור במסמך זה וגם לקבל דיוור ישיר (אלא אם ביקש להיות מוסר) מהחברה וממי מטעמה או צירוף לקבוצות או שירותים בהם המשתמש משתמש או השתמש בפועל.

2.3 העברה של המידע

2.3.1 המידע אשר יוחזק במאגרי המידע של החברה, יכול ויימסר לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות החברה. באופן פרטני, חלק מהשירותים שהחברה מציעה ניתנים ללא תשלום או בתשלום מופחת משמעותית בשל העובדה שכתוצאה מהם נאגר מידע או נמסר מידע לצד שלישי והמשתמש מסכים לכך. ככל הניתן, העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

2.3.2 בשימוש במערכת המשתמש נותן את הסמכתו המפורשת כי החברה תהיה רשאית לפנות אליו, מעת לעת, עם הצעות לרכישת מוצרים ושירותים שונים, מבצעים וכדומה בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח – 2008, לרבות באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, ווטסאפ, הודעת מסר קצר ו - SMS ותהיה רשאית למסור את פרטיו גם לצד שלישי לשם ביצוע האמור. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו במערכת. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים במערכת אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים במערכת היא בין המשתמש לבין המפרסם הרלוונטי. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים במערכת או ירכשו באמצעותן, אפילו אם החברה זכאית לתשלום ממאן דהוא בשל כך ואפילו אם החברה סולקת את התשלום אל נותן השירות.

2.3.3 מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: (א) אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש ובהתאם להוראות כל דין. (ב) הצדדים השלישיים המעניקים לחברה או למשתמש שירותים שונים ובין היתר יועצים מקצועיים חיצוניים, נותני שירותי תמיכה באפליקציה ובשירותים אחרים, נותני שירותי אבטחה ותמיכה במערכות האבטחה, מערכות טכנולוגיית מידע (IT ), ספקי שירותי תמיכה ואחסון, חברות סליקה, חברות כרטיסי אשראי וצדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה או משתמשים בשירותיה בדרך אחרת; (ג) בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה ו/או בין החברה או מי מטעמה לבין צדדים שלישיים כלשהם; (ד) במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באפליקציה ו/או בתכניה, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה, והכל לרבות במסגרת בדיקת נאותות לעסקה כאמור; וגם בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

2.4 שמירת המידע ואבטחתו

2.4.1 החברה נוקטת באמצעים לשם אבטחת מידע ופועלת בהתאם לסטנדרטים המקובלים. עם זאת, וכידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בידיעה של הסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

2.4.2 אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה), המשתמש נדרש לעדכן את החברה באמצעי התקשרות שבסעיף ‏1.5 לעיל באופן מיידי והחברה לא תהיה אחראית בגין נזק שנגרם כתוצאה מדבר מה עליו ידע המשתמש, או היה עליו לדעת, ולא עדכן את החברה.

2.4.3 ייתכן והאפליקציה תכיל קישורים, היפר-קישורים, באנרים, פרסומות לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים או שהמשתמש יחובר לקבוצות ווטסאפ, צ'אט או אמצעים אחרים של קבלת מידע או התייעצות [לרבות קהילות וקבוצות ברשתות חברתיות]. החברה אינה מפקחת ו/או בודקת את מהימנותם ו/או חוקיותם של תכנים כאמור. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות או אחריות, מכל סוג שהיא, בגין תכנים כאמור ו/או בקשר לשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים כאמור, גם אם מדובר בתכנים המועברים בקבוצה ו/או קהילה שהחברה או מי מטעמה משמשים כמנהלים שלה (ובעצם השימוש בקבוצה כאמור, בווטסאפ או בכל אמצעי אחר לרבות רשתות חברתיות, המשתמש מסכים להעדר האחריות האמורה, והוא רשאי לצאת מכל קבוצה כאמור בכל עת).

2.4.4 החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש לפי שיקול דעתה. החברה עשויה למחוק מידע גם מבלי שנדרשה לכך על ידי המשתמש, ולמשתמש אין כל זכות שהמידע יישמר והוא מוותר בזאת על כל טענה נגד החברה בגין איסוף המידע, העברתו, שמירתו או מחיקתו. משתמש רשאי בכל עת לפנות לחברה ולבקש לדעת איזה מידע שמור עליו ובמידה שהדבר אפשרי, לדרוש מחיקתו. מחיקת מידע כאמור עשויה לפגוע בשירותים הניתנים למשתמש והמשתמש מוותר על כל טענה בקשר לכך.

3. זכאות להשתמש במערכת ובשירותים

3.1 המשתמש רשאי לעשות שימוש במערכת ובשירותים שהיא מספקת רק בכפוף לקבלת קישור לכניסה למערכת באמצעות הדוא"ל או בכל דרך אחרת, שם משתמש וסיסמא זמנית ובכפוף למילוי כל תנאי השימוש וכל תנאי אחר שתמסור לו החברה. אין להעביר את שם המשתמש או פרטי הכניסה לכל צד שלישי והחברה לא תהיה אחראית כלפי כל אדם שקיבל פרטי משתמש שלא מהחברה.

3.2 לא יתאפשר שימוש למי שאינו מעל גיל 18, כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, בעל תא דואר אלקטרוני תקף, ובעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי, ובשימוש במערכת המשתמש מצהיר שהוא עומד בתנאים אלה ומשתמש בכרטיס אשראי הרשום על שמו בלבד, או כרטיס שבידיו אישור שימוש בכתב של בעלי הכרטיס, אותו יוכל להציג על פי דרישה.

3.3 השימוש המותר במערכת מוגבל למטרות המתוארות במסמך זה או מתוארות במפורש במערכת ואין לעשות במערכת כל שימוש אחר. המשתמש מתחייב כי ככל שיעשה שימוש בשירותים עבור כל אדם נוסף מלבדו יהיה הדבר בכפוף לקבלה מראש של אישורו והסכמתו למלוא נוהלי החברה הרלוונטיים אליו, למסירת מידע אודותיו לחברה וכן להסכמתו כי גם הוא יחשב ויוגדר כמשתמש לצורך נהלים אלה. כל שימוש בשירות כלשהו של החברה (לרבות שירותים הניתנים ללא תשלום ולרבות התקנת אפליקציה של החברה) מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה ולהיות המשתמש "משתמש" לצורך תנאי אלה. אין לבצע כל שימוש במערכת שאינו כדין או מפר את החוק לרבות שימוש שיש בו כדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכות יוצרים, פגיעה בזכויות עובדים, שימוש שעולה כדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר. עם זאת, מובהר כי החברה אינה מפקחת, ואינה יכולה לפקח, על השימוש במערכת ואינה אחראית לכל שימוש שעשה במערכת מי מהמשתמשים.

3.4 החברה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בכל הסבר, להפסיק או להשהות את הפעלת המערכת, באופן חלקי או מלא, לתקן או לשנות את אופייה ותכניה, לרבות עיצוב, איפיון, אופן הפעלה או דרישות סף לשימוש במערכת, וזאת גם אם המשתמש החל לעשות בה שימוש, והכל בין לגבי המשתמש או באופן כללי (לרבות חסימה זמנית או קבועה של שימוש), ורשאית לדרוש מידע כלשהו כדי לאשר שימוש, והכל על פי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה כזה, גם אם אין מדובר בהפסקת שירות בשל הפרת המשתמש, או מי מטעמו, את תנאי השימוש, לא יהיה זכאי המשתמש לכל פיצוי או החזר כספי כלשהו מאת החברה או מי מטעמה, באשר כל שימוש במערכת הוא רישיון הניתן לביטול בכל עת והמשתמש מודע לכך שאינו רשאי לשנות מצבו לרעה בהסתמך על הרישיון.

3.5 המשתמש רשאי לבטל את השירות בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, בתוך 14 ימים ממועד עשיית העסקה או ממועד קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר (ארבעה חודשים במקרה של משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש) ובלבד שביטול כאמור ייעשה בהודעה שהתקבלה על ידי החברה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת הענקת שירות הענקת מתנות, על ידי שליחת הודעת ביטול אשר תכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון, מועד האירוע ואת מספר ההזמנה כפי שצוינה באישור ההזמנה. יובהר כי מועד תחילת הענקת השירות הוא היום בו החלה החברה לשלוח הודעות למוזמני המשתמש או לספק שירות אחר שהוזמן. הודעת הביטול תישלח אל החברה דרך מייל: support@easy2give.co.il או בלחצן "צור קשר" בתחתית דף הבית באתר האינטרנט של החברה, והכל בין השעות: 09:00 – 18:00 (פניה לאחר שעה זו תיחשב כיום העסקים הבא). נשלחה הודעת ביטול, החברה תיצור קשר טלפוני עם המשתמש ותאמת עמו את ביטול ההזמנה ותשיב לו כספים בהתאם להוראות החוק.

4. אופן הפעלת המערכת

4.1 עם פתיחת משתמש במערכת יקבל המשתמש קישור כניסה למערכת, שם משתמש וסיסמא זמנית. אין להעביר את פרטי הגישה לאף אדם ויש לדווח על כל חשד לשימוש על ידי מי שאינו המשתמש. החברה לא אחראית בכל מקרה על שימוש ביוזר על ידי מי שאינו האדם המורשה לכך. השימוש במערכת הינו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש מתחייב לשפות את החברה, או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל תביעה, טענה, דרישה, נזק או אבדן רווח, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, עקב הפרת תנאי השימוש או עקב פעולות שבוצעו על ידי המשתמש.

4.2 על מנת להשתמש בחלק מהשירותים של החברה, על המשתמש להירשם לאתר ו/או להתקין אפליקציה מתאימה. לא כל המכשירים תואמים לאתר ו/או לאפליקציה ועשויה להיות בעיה בהפעלתם בחלק מהמכשירים.

4.3 לשם פעולה תקינה של המערכת נדרש להזין בה נתונים מדויקים, הרלוונטיים לכל שימוש. כך, למשל, יכול שיידרש מפרט מלא של האולם ורשימת מוזמנים לאירוע, בין באמצעות הזנה ידנית של המוזמנים לאירוע ובין ייבוא רשימת מוזמנים מקובץ אקסל או ממערכת אישורי ההגעה של החברה, שמות של מוזמנים, מספר האנשים המוזמנים לאירוע יחד עם אותו מוזמן ופרטים אחרים). בנוסף, לחלק מהאפליקציות ניתן להזין פרטים נוספים כמיגדר, פרטי קשר, הצד המזמין, פרטי ספקים והתנאים שהוסכמו עימם, ועוד. לא את כל המידע קיימת חובה להזין (וחשוב לזכור שכל מידע שמועלה מהווה הסכמה לצירוף המידע למאגר המידע של החברה) אך כל מידע חסר או לא מדויק עשוי לגרום לתפקוד לקוי של המערכת, ככל שמידע זה נדרש לשימוש המתבקש במערכת. המשתמש מתחייב למסור מידע מלא ונכון, החברה אינה אחראית לכל מידע המוזן על ידי כל גורם שהוא ובאופן פרטני אינה אחראית לכל הפרה של החובה למסור מידע מלא ונכון על ידי כל המשתמשים או לתוצאה של כל מסירת מידע שאינו כזה. יובהר, כי חלק מהשירותים במערכת הינם שירותים בתשלום והמערכת עשויה להמליץ על שירותים בתשלום.

4.4 חלק מהשירותים (למשל, שירות הענקת מתנות ושירות אישורי הגעה לאירוע, כמו גם שירותים אחרים שיוצעו מעת לעת) כולל כחלק מהשירות משלוח הודעות SMS לרשימת תפוצה שמוסר המשתמש. ייתכן כי בפניות יופיע בנוסף שם אולם האירועים ודרכי ההגעה אליו (לרבות באופן של קישור לתוכנות ניווט צד ג'). יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את נוסח הפניה מעת לעת. מזמין השירות מעניק בזאת לחברה אישור בלתי חוזר לפנות למוזמנים בהודעת SMS או יצירת קשר אחר, לרבות בשיחת טלפון, ומצהיר כי הוא יהיה האחראי לכל טענה שתועלה על ידי מי ממוזמניו בגין קבלת (או אי-קבלת) הפניות ומוותר על כל טענה נגד החברה או מי מטעמה בגין פניות למוזמנים. ביצוע הפניות מהווה תנאי לקבלת השירותים על ידי החברה והחברה עשויה שלא להעניק שירותים מסוימים התלויים בפניה למוזמנים, למשתמש שלא יאשר את משלוח ההודעות כאמור. המשתמש מאשר לחברה לפרסם בשמו את דבר הענקת השירותים על ידי החברה אצל מוזמני ו/או משתתפי האירוע בכל האמצעים השיווקיים, לרבות באמצעות העברת מסרים בדואר, בדוא"ל, באמצעות מסרונים (SMS) או באמצעות הודעות קוליות מוקלטות (IVR) או פניות טלפוניות או אחרות.

לשם קבלת שירותים הדורשים פניה למוזמנים, לרבות שירות הענקת מתנות ואישורי הגעה, החברה נדרשת לקבל, עד 14 ימי עסקים טרם לתאריך האירוע, רשימת מוזמנים אשר תכלול: שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון נייד של כל המוזמנים לאירוע ומסירת פרטים מלאים מהווה תנאי הכרחי לשם הענקת השירותים והחברה לא תוכל להעניק את השירות ללא קבלת הפרטים כאמור ותהיה רשאית לבטל גם כל שירות אחר הניתן למשתמש, בין היתר לאור העובדה שהשירותים שהחברה מספקת מסבסדים האחד את השני.

4.5 יובהר כי הנתונים והמידע שיופיעו במערכת מתבססים, בין היתר, על מידע שנמסר לחברה על ידי המשתמשים השונים וגורמים חיצוניים (לרבות פרסומים של גורמים חיצוניים כמפרסמים או דעות משתמשים אחרים) והחברה לא אחראית בכל צורה שהיא לנכונותם. החברה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לפרסומים כלשהם (ואלה אינם מפוקחים בכל דרך שהיא) או לשירותי צד שלישי (ככל שקיימים), לטיבם, או להתאמתם לצרכי המשתמש.

4.6 המערכת (לרבות שירותים שונים אחרים של החברה כמשלוח קישורים או פניה למאן דהוא) היא מערכת מחשב המבוססת גם על קישור אינטרנטי ועל כן כפופה למגבלות טכניות וטכנולוגיות שונות, אשר משתנות ממכשיר אחד למשנהו. החברה אינה מתחייבת לתפקוד רציף של המערכת וליכולת של כל משתמש או כל אדם אחר להיכנס למערכת, לעדכנה או להשתמש בה או בשירותים שהיא מספקת, ולא תהיה אחראית בכל מקרה שבו המערכת לא תעבוד באופן מלא או חלקי עבור מאן דהוא, בין בשל בעיות טכנולוגיות והן בשל כל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש במערכת, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה, וירוסים, רוגלות, תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש במערכת ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש במערכת ו/או לאיכות או מהירות השימוש במערכת ו/או בשל תקלה הנובעת מכל אירוע שאינו בשליטת החברה. לא ניתן להתאים את המערכת והתכנים שבה לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה למשתמש או לכל צד שלישי כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים במערכת, והשימוש במערכת הינו על אחריות המשתמש בלבד.

4.7 המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, או כל פעולה או מחדל של המשתמש, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהמשתמש הוא מפרסם או צד שלישי שקיבל מידע מהחברה לשם פניה למשתמשים אחרים, הוא מחויב לשפות את החברה בגין כל תביעה שתוגש כנגד החברה שעניינה בדבר שאותו שלח למשתמשים או בגין התקשרות שלו עם משתמשים.

4.8 השימוש בשירות ובמערכת הינו על בסיס "כפי שהוא" ("AS IS") והינו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. חלק מהשימוש במערכת הינו ללא תשלום, אך באם המשתמש יבחר להרחיב את השימוש במערכת לשירותים הנוספים הניתנים על ידי החברה הם יהיו כרוכים בתשלום אשר ייקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם למרכיבים שונים. החברה רשאית לשנות את המחירים או לגבות כספים על כל שירות שהוא, לרבות השימוש במערכת, בכל עת, אך לא תגבה כל מחיר על שימוש בחלקים חינמיים של המערכת עד לשינוי מדיניות זה והודעה על השינוי.

5. קניין רוחני

5.1 כל זכויות הקניין הרוחני במערכת, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בה, הינם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים עימם החברה התקשרה או שניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובה הגרפי של המערכת, בסיסי הנתונים בה, קוד המחשב של המערכת, כתובת האינטרנט שלה וכל פרט אחר הקשור בהפעלתה. אין במתן השימוש במערכת משום מתן רישיון או זכות להשתמש בשם החברה או סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) המופיעים במערכת בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהמערכת) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

5.2 סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים או צדדים שלישיים אחרים הינם קניינם של מפרסמים או צדדין שלישיים אלה בלבד ויחולו עליהם, בשינויים המחויבים, הכללים החלים על קנין רוחני של החברה.

5.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך מערכות החברה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאפליקציות של החברה. אין להציג תכנים מאפליקציות החברה בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה. אין להציג תכנים מאפליקציות החברה בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים.

6. מבצעים והטבות

ככל שהחברה יוצאת במבצע כלשהו או נותנת הטבה כלשהי למשתמש, לרבות מבצע הקשור לשימוש במערכת, יחולו התנאים הבאים, אלא אם נרשם מפורשות אחרת בתנאי המבצע:

6.1 זכאי להשתתף במבצע או להנות מהטבה רק משתמש שהתקשר בהסכם עם החברה לרכישת השירות במסגרת המבצע ועמד במלוא תנאי התשלום (של כל תשלום לחברה, גם אם לא קשור למבצע) במלואו במועד (אי ביצוע תשלום במועד יבטל רטרואקטיבית כל הטבה שניתנה לזוג וייגבה תשלום מלא בגינה). ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה (וכל חברה השולטת בה או נשלטת על ידה). הזכאות למשתמש הינה אישית, אינה ניתנת להעברה, וכפופה לעמידה בכל התנאים הקבועים בתקנון זה ובתקנון הפרטני של המבצע, ככל שקיים.

6.2 כל תקיפה של איזה מתנאי שימוש אלה (בין בסעיף זה ובין בכלל) תבטל כל זכאות לכל הטבה שקיבל המשתמש (בין במסגרת מבצע, ובין כל הטבה כספית או אחרת) ותגרום לחובה של המשתמש להחזר שווי כל הטבה שקיבל.

6.3 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא וללא צורך בהודעה מראש, לשנות את תנאי כל מבצע או הטבה לרבות תקופת המבצע או ההטבה (לרבות לקצרה או להאריכה). החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתמש כלשהו במבצע או הטבה, וזאת מבלי לספק למשתמש סיבה כלשהי.

6.4 כל פעולה של המשתמש או מי מטעמו לשם קידום כל פעולה בלתי חוקית, מסירת מידע מטעה או בחוסר תום לב, או כל פעולה של המשתמש העשויה לגרום נזק לחברה, לשמה הטוב או למוניטין של החברה, השירותים שהיא מספקת או מי מבעלי המניות (ישיר או עקיף) או העובדים שלה, תיחשב לכל דבר ועניין כתקיפה של תנאי השימוש, כאמור בסעיף ‏6.2 מעלה.

6.5 ההשתתפות בכל מבצע או הטבה היא על אחריותו הבלעדית של הלקוח והוא פוטר את החברה מכל אחריות הקשורה למבצע או הטבה אלו, לרבות לשירות, מוצר או הטבה אחרת שקיבל המשתמש. מבלי לגרוע מכלליות האמור: החברה לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות נזקי גוף אשר ייגרמו למי מהמשתמשים, או מי מטעמם, בהקשר לשימוש בכל הטבה שהיא. ככל שההטבה היא מוצר או שירות הניתן על ידי צד שלישי, או בשיתוף עם צד שלישי, החברה לא אחראית לטיב המוצר או השירות או לכל פעולה או מחדל של הצד השלישי וכל טענה בנוגע לכך הינה בין המשתמש בהטבה לבין הצד השלישי.

תנאי שימוש לשירותים פרטניים:

7. תנאי שימוש לשירות הענקת מתנות

החברה מספקת שירות המאפשר למשתמשים באתר ובמערכות מחשב אחרות (לרבות אפליקציות טלפונים סלולאריים או טאבלטים) להעניק למשתמשים שהינם בעלי אירועים (כדוגמת חתונות, בר/בת מצווה בריתות וכיו"ב) (כל אחד מאלה, "מקבל המתנה" וגם הם ייחשבו "משתמש" תחת תנאי שימוש אלה) מתנות באמצעות כרטיסי אשראי או אמצעים אלקטרוניים אחרים ובתשלומים, כאשר החברה רשאית לשנות את השירות, אופיו, תקופתו או מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה המלאה והבלעדי. להלן תנאי שימוש פרטניים החלים על שירות הענקת מתנות.

7.1 על מנת לספק את השירות, נדרש כל משתמש למלא באופן מלא ומדויק את הפרטים אשר יידרשו ממנו לעניין זה ובכלל זה פרטי זיהוי. לא ניתן להפעיל את השירות ללא כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק בישראל וקבלת אישור ישראכרט בע"מ לפתיחת "בית עסק קצה" (אליו יועברו כספי המתנות), אשר עשוי להגיע רק כשני ימי עסקים לפני תאריך האירוע. ככל שלא יתקבל אישור ישראכרט לפתיחת "בית עסק קצה", במידה וחויב, החברה תשיב למשתמש את התמורה ששילם בגין רכישת שירות הענקת מתנות וזאת בתוך 14 ימי עסקים ממועד סירוב ישראכרט כאמור וכסעד היחיד לו זכאי המשתמש בגין כך. המשתמש מודע לכך ששירותי ישראכרט בע"מ עשויים להינתן בחלקם על ידי חברה קשורה אליה, לרבות פאיימי בע"מ. כדי להפעיל באופן תקין את השירותים חשוב ליצור פרופיל אירוע מלא ומעודכן על ידי בחירת אפשרות "רישום לשירות הענקת מתנות באמצעות כרטיס אשראי" ולאחר מכן לבחור את "פתיחת השירות עבור האירוע שלי" וליצור "פרופיל אירוע". כחלק מהפרופיל, מעבר לפרטים מלאים של בעלי האירוע והאירוע, יידרש להעלות צילום של צ'ק או מסמך בנקאי המאשר את קיום חשבון הבנק ונכונות הפרטים, כאשר בעלי כרטיס אשראי של קבוצת ישראכרט, למעט לקוחות בנק לאומי בע"מ ולקוחות בנק איגוד בע"מ, יהיו רשאים להעלות צילום של כרטיס האשראי.

7.2 השירות עשוי לאפשר גישה למתן מתנות עד 7 ימים לאחר האירוע, או מועד אחר שיופיע באתר, אולם לאחר מועד זה לא ניתן יהיה יותר להשתמש בשירות לגבי האירוע.

7.3 שירות הענקת מתנות שיינתן על ידי החברה עשוי לכלול הצבת מכונת הענקת מתנות באשראי, ככל שסוכם בין הצדדים בעת רכישת שירות הענקת מתנות בכרטיס אשראי. ככל שהתקשרות המשתמש עם החברה כוללת הצבת מכונת הענקת מתנות באשראי, אזי יכלול שירות הענקת מתנות הצבת מכונה לסליקת כרטיסי אשראי אשר תמוקם במקום האירוע. מובהר כי התחייבויות החברה היא להצבת מכונה אחת בלבד. אין להזיז את המכונה לאחר הקמתה ואין כל ערובה לכך שתעבוד, ככל שתוזז על ידי מאן דהוא. לאחר הענקת המתנות יונפק אישור תשלום דמוי המחאה לנותן המתנה באמצעות מכונת האשראי. עם זאת, בשל תקלה זמנית יכול ולא יופק האישור, אולם האישור יופיע על המסך.

משתמשים מחויבים לדווח על כל תקלה במכונות באופן מיידי לטלפון המופיע על המכונה. החברה תשתדל לשלוח טכנאי, ככל הניתן. ידוע למשתמשים כי בשל תקלות שעשויות להיות במכונות, ככל שלא ניתן היה להעניק מתנות, באופן כללי או לגבי מתנה ספציפית, במהלך האירוע, תהיה רשאית החברה לפנות לאורחים ולבצע את מתן המתנות באופן טלפוני, אך מקבלי המתנות לא יהיו זכאים לכל סעד למעט ניסיון החברה לפנות לאורחים שלא נתנו מתנה, ובתיאום עם מקבלי המתנות.

7.4 מתנה אשר הוענקה על ידי המשתמש באמצעות כרטיס אשראי תועבר למקבל המתנה (בהתאם לפרטים אשר הוזנו באתר לעניין זה על ידי המשתמש) באמצעות חברת ישראכרט בע"מ עימה התקשרה החברה בהסכם לסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב, ומספקת כשירותי צד שלישי את השירות, והיא התחייבה להעביר למקבל המתנה את מלוא סכום המתנה בתוך ארבעה ימי עסקים מיום האירוע, בכפוף לנסיבות שאינן בשליטתה ובכפוף לזכותה לקזז כל חוב אליה או אל החברה, גם אם אינו קשור לעסקה בגינה בוצע התשלום, וכל משתמש בשירותי החברה מאשר זכות קיזוז זו של ישראכרט בע"מ ושל החברה.

7.5 החברה רשאית להגביל מעת לעת את סוגי כרטיסי האשראי או החיוב שיכובדו על ידה ובכל מקרה אספקת השירות תלוי באישור חברת האשראי. בשלב זה החברה אינה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג "דיינרס".

7.6 סכום המתנה המרבי אותו ניתן להעניק במסגרת ביצוע חיוב בכרטיס אשראי אחד הינו 5,000 ש"ח עבור כל מספר תעודת זהות של כל נותן מתנה, כאשר כל מתנה תשויך למספר תעודת הזהות של נותן המתנה (על פי השם המצוין על גבי כרטיס האשראי). סכום המתנות המצטבר המקסימלי אשר ניתן לקבל באירוע הינו 100,000 ש"ח.

7.7 ניתן לשלם את סכום המתנה באמצעות עד שישה תשלומים, והכל בכפוף לתשלום עמלות השירות והאשראי.

7.8 העמלות בגין שירות מתן המתנות נגבות רק מנותן המתנה ולא ממקבל המתנה. החברה תהיה רשאית לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש נותן המתנה בעמלות שעליו לשלם לחברה, לחברת הסליקה ו/או לחברת האשראי. סכום העמלה ייקבע בהתאם למספר התשלומים וגובה המתנה ויוצג טרם ביצוע התשלום. עמלות ייגבו, ולא יוחזרו, גם ככל שחברת האשראי תסרב לבצע את העסקה. סכום העמלות עשוי להשתנות מעת לעת והסכום הקובע יופיע בפני המשתמש טרם ביצוע החיוב בכרטיס האשראי, ובאישור הפעולה מאשר המשתמש גם את סכום העמלות ומוותר על כל טענה בדבר אי גילוי מראש של הסכום.

7.9 במקרה שבו משתמש נותן מתנה יתכחש למתן המתנה מכל סיבה שהיא, וכספי המתנה טרם הועברו למקבל המתנה, החברה תעשה מאמץ כדי לבטל את עסקת האשראי של המתנה הרלוונטית וכדי שחברת האשראי תקזז את סכום המתנה המוכחש מכספי המתנות אשר מגיעים למקבל המתנה וזאת ללא קבלת כל אישור ממקבל המתנה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין. במקרה כזה לא יושבו עמלות שנגבו ועשויה לחול עמלת ביטול. החברה תהיה רשאית ליצור קשר עם מקבל המתנה ולמסור לו את מלוא פרטי הביטול והקיזוז. כל משתמש שהינו מקבל המתנה מאשר, כי במקרה שבו אחד או יותר מנותני המתנה יתכחש למתן המתנה מכל סיבה שהיא, לאחר שהועברו אליו כספי המתנות, ישפה את החברה בגובה הסכום המוכחש, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.

7.10 ביום העסקים שלאחר יום האירוע החברה תשלח למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMS קישור לדו"ח המתנות, כאשר המשתמש יוכל להיכנס אליו על מנת להפיק דו"ח עדכני נכון למועד בו נכנס המשתמש לקישור. יובהר כי, הדו"ח ימשיך להתעדכן אך ורק עד מועד סיום השירות. דו"ח המתנות ישמש ראייה חלוטה לעניין סכומי המתנות שניתנו למשתמש.

8. תנאי שימוש לשירות אישורי הגעה לאירוע

החברה מספקת שירות המאפשר למשתמשים שהם בעלי אירועים לבצע אישור טלפוני של הגעת אורחים לאירוע. להלן תנאי שימוש פרטניים החלים על שירות אישורי הגעה.

8.1 שירות אישורי הגעה הינו שירות בתשלום, כאשר גובה התשלום ייקבע על ידי החברה בהתאם למידע שקיבלה, ישולם מראש כתנאי למתן השירות (אך גם אם השירות יתחיל למרות שלא שולם בגינו במלואו, לא ייחשב הדבר ויתור של החברה) ולא יוחזר בכל מקרה אלא אם החברה ביטלה את השירות מיוזמתה. לשם אספקת השירות יידרש המשתמש בעל האירוע להוריד את האפליקציה ולהזין בה את הנתונים, כאמור לעיל. בנוסף יידרש המשתמש בעל האירוע לבחור את המועד המבוקש על ידו לתחילת הענקת השירות על ידי החברה. ככל שמדובר בחבילת SMS + שיחות (כהגדרתה להלן), את מועד תחילת הענקת השירותים על ידי החברה עבור וידוא הגעה באמצעות SMS וכן את מועד תחילת הענקת השירותים על ידי החברה עבור וידוא הגעה באמצעות שיחות טלפוניות.

8.2 לצורך קבלת שירות הושבה ב- SMS יהיה על המשתמש להזין, בנוסף לפרטים האחרים, לגבי כל רשומה, גם את מספר השולחן שבו עתיד המוזמן לשבת.

8.3 נוסח המסרונים אשר ישלחו למוזמנים קבוע מראש ואינו ניתן לשינוי או עריכה על ידי המשתמש. בנוסח המסרונים יוטמעו באופן אוטומטי פרטי המוזמנים כפי שהוזנו באפליקציה. שיגור המסרונים יכול שיימשך מספר שעות ולא ייעשה באופן מידי לכל הרשומות הכלולות ברשימת המוזמנים.

8.4 בהתאם לסוג השירות אשר יירכש על ידי המשתמש, תעניק החברה את אחד מבין השירותים הבאים, החל ממועד שייקבע ככל הניתן בתיאום מול המשתמש:

8.4.1 חבילת SMS בלבד - במועד תחילת הענקת השירותים תשלח החברה הודעת SMS אל כל אחת מבין הרשומות הכלולות ברשימת המוזמנים; במועד שליחת כל אחת מההודעות הבאות, תשלח החברה הודעת SMS אל כל אחת מבין הרשומות הכלולות ברשימת המוזמנים אשר לא השיבו להודעות הקודמות לה. ההודעות יכלול קישור אינטרנטי באמצעותו יוכל מקבל ההודעה לעדכן את סטטוס הגעתו לאירוע וכן את מספר האנשים שיגיעו עמו לאירוע. למעט ההודעה הראשונה, ההודעות הבאות יכללו, בנוסף לקישור האינטרנטי, גם אפשרות למענה באמצעות שליחת מסרון SMS על ידי מקבל ההודעה.

8.4.2 חבילת SMS + שיחות - החברה תשלח הודעות SMS באופן המפורט בשירות חבילת SMS בלבד. בנוסף, החל ממועד תחילת הענקת השירותים, ועל פני 2 עד 4 ימי עסקים לשיקול דעת החברה, תבצע החברה סבבים של שיחות טלפון (בהתאם לחבילה אשר נרכשה) לכל אחת מבין הרשומות הכלולות ברשימת המוזמנים אשר לא השיבו להודעה הראשונה, השנייה והשלישית.

8.4.3 חבילת שיחות בלבד - החל ממועד תחילת הענקת השירותים, ועל פני 2 עד 4 ימי עסקים לשיקול דעת החברה, תבצע החברה סבבים של שיחות טלפון (בהתאם לחבילה אשר נרכשה) לכל אחת מבין הרשומות הכלולות ברשימת המוזמנים ואשר טרם השיב האם יגיע. החברה לא תבצע שיחות טלפון נוספות לרשומות אותן לא הצליחה להשיג בסיום סבבי שיחות הטלפון שנרכשו בחבהילה.

8.4.4 חבילת הושבה ב- SMS - עד שעתיים טרם מועד קבלת הפנים (כהגדרתה על ידי המשתמש) תשלח החברה הודעת SMS אל כל אחת מבין הרשומות הכלולות ברשימת המוזמנים המעדכנת ובה מספר השולחן בו ישבו המוזמנים במהלך האירוע. המשתמש יהיה רשאי להקדים את שעת שליחת הודעת ה- SMS, ובלבד שיפנה אל החברה או יזין את השינוי המבוקש באפליקציה לפחות שני ימי עסקים טרם מועד האירוע, ביקש לשנות את שעת שליחת ההודעה כאמור והחברה אישרה את בקשתו.

המוזמנים הכלולים ברשימת המוזמנים יקבלו מסרון נוסף ביום האירוע, ובו תזכורת בדבר האירוע וכן בדבר האפשרות ליתן מתנה באמצעות כרטיס אשראי באירוע, ככל שהמשתמש התקשר עם החברה לרכישת שירות הענקת מתנות באמצעות כרטיס אשראי.

8.5 החברה רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, להימנע מפני, בכל דרך שהיא, לכל נמען מסוים, לרבות במקרה שתידרש לעשות כן על ידי ספק שירות שיגור מסרונים או על ידי גורם מדינתי. כמו כן, החברה אינה אחראית במקרה בו פניה כלשהי לא תגיע ליעדה או אם לא תהיה אפשרות לכל אדם שהוא לאשר או לעדכן את סטטוס הגעתו, מכל סיבה שהיא.

8.6 המשתמש מאשר לחברה להעביר לאולם ולכל מי מטעמו או נותן שירות אחר הקשור לאירוע את מספר המוזמנים שאישרו את הגעתם לאירוע.

9. תנאי השימוש לשירות Golden Ring

החברה מספקת שירות המאפשר למשתמשים שהם בעלי אירועים לקדם את ניהול הוצאות והכנסות החתונה ולהכיר נותני שירות לאירוע ולנותני שירות לנהל פנים שונים של מתן השירות ללקוחות. להלן תנאי שימוש פרטניים החלים על שירות Golden Ring.

9.1 הפעלת השירות דורשת מידע מדויק מהמשתמש לגבי גורמים מולו הוא פועל. הזנת פרטים במערכת מהווה הסכמה לחברה לפנות לכל גורם שפרטיו הוזנו במערכת, לרבות כדי לאפשר לו לפעול עם החברה בנושאים שאינם קשורים דווקא למשתמש.

9.2 חלק מהשירותים במערכת מאפשרים יצירת תחזיות (למשל, שירות מחשבון המתנות מאפשר הערכה של היקף המתנות שיקבל הזוג), אך אלה דורשות הזנה מלאה ומדויקת של הפרטים הנדרשים ובכל מקרה מדובר בהערכה בלבד והיא אינה מחייבת.

9.3 יכול והמערכת תאפשר תשלומים לגורמים אחרים (למשל, תשלום לספקים שהינם משתמשים של המערכת) באופן ישיר מהמערכת באמצעות כרטיס אשראי וקבלת אשראי מצדדים שלישיים לשם מימון תשלומים, ככל הנדרש. החברה אינה מתחייבת להפעלה מלאה, או בכלל, של השירות או לכל מתן אשראי והדבר מצוי בשיקול דעתם הבלעדי של ספקי שירותי האשראי. עמלות בגין תשלומים יופיעו במערכת טרם ביצוע התשלום וביצוע התשלום מהווה הסכמה לעמלות.

9.4 מערכת היחסים בין הספק לבין המשתמש בעל האירוע, גם אם תשלומים או התקשרויות נעשות בסיוע החברה, הינה מערכת יחסים ישירה וכל אחריות בין הצדדים אינה יוצרת אחריות כלשהי לחברה, לרבות במקרה של ביטול עסקה מכל סיבה שהיא. כל משתמש פוטר את החברה מכל אחריות שלה לפעילות או מחדל של כל משתמש אחר, לרבות ספקים, משלמים במערכת, בעלי אירוע וכו'.