גואינג דאץ - IL MAKIAGE - תקנון מאפרת עד הבית 2023
E2G_E2G_Favicon 48x48 black.png
Easy2Give Legal Team
GRC
IL MAKIAGE 2023

גואינג דאץ' בע"מ

תקנון שירות "מאפרת עד הבית" בשיתוף מותג IL MAKIAGE

חברת גואינג דאץ' בע"מ, ח.פ. 51-483783-0 (להלן: "החברה") מכריזה בזאת על שירות מאפרת עד הבית אשר יוצע ללקוחות הזכאים (להלן: "השירות").

במסגרת השירות, לקוחות אשר יתקשרו עם החברה ב"הסכם למתן שירותי מתנות באמצעות כרטיסי אשראי" ואשר יערכו אירוע במהלך "תקופת השירות" (כהגדרת מונח זה להלן) (להלן: "לקוח" או "הלקוחות"), יהיו זכאים לרכוש את השירות בהתאם לתנאים דלהלן כפי שיתעדכנו מעת לעת.

  1. הוראות כלליות

1.1. תקנון זה בא לבטל ולהחליף את התקנונים הקודמים שפורסמו על-ידי החברה בשירות נשוא תקנון זה.

1.2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

1.3. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים ואת הבסיס המשפטי בין הלקוחות לבין החברה, והשתתפות במבצע מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של הלקוחות לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי לרכוש את השירות.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו, כאמור בסעיף ‏8 להלן.

1.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

  1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"הלקוחות הזכאים" - לקוחות החברה בגירים (מעל גיל 18) אשר ירכשו מהחברה במסגרת תקופת השירות (כהגדרתה להלן), באמצעות אתר האינטרנט של החברה ו/או מוקד המכירות של החברה, חבילת אישורי הגעה הכוללים את שירות סליקת מתנות באשראי ליום האירוע באמצעותה יוכלו אורחי הלקוחות הזכאים להטבה להעניק מתנות באמצעות כרטיסי אשראי ואשר יחתמו עם החברה על "הסכם למתן שירותי הענקת מתנות לבעלי אירועים באמצעות כרטיס אשראי" בנוסחו העדכני כפי שיקבע על ידי החברה, ואשר הפעילו את שירות הענקת מתנה באשראי עד 21 יום טרם האירוע ("מוצרי החברה").

  1. שירות איפור לכלה

3.1. השירות כולל איפור מקצועי שיעשה על ידי מאפר/ים מחברת איל מקיאג ביוטי איי.אל בע"מ 51-645983-1 ("איל מקיאג") במקום שיצויין על ידי הלקוח בעת הזמנת השירות.

3.2. השירות מוצע באמצעות רכישת חבילת השירות במחיר המפורט בסעיף ‏4 להלן. כל לקוח זכאי לרכוש חבילה אחת בלבד. לא ניתן לשנות את פרטי החבילה ומספר מקבלי השירות.

3.3. את השירות ניתן לרכוש באמצעות ערוצי המכירות של החברה בכרטיס אשראי (בדיגיטל או במוקד הטלפוני של החברה). יש להשלים את הליך רכישת השירות, לרבות ביצוע התשלום, לא יאוחר מ 21 יום לפני מועד קבלת השירות, קרי, יום האיפור ולא למעלה מ 180 יום קודם לכן.

3.4. תוספת חבילת מוצרי טיפוח - בגין כל הזמנה של אחת מחבילות השירות יהיה המזמין זכאי לחבילה של מוצרי איפור בשווי 500 ₪ ("חבילת מוצרי הטיפוח"). תוכן החבילה יקבע על ידי איל מקיאג ואינו ניתן לשינוי. החבילה תשלח בדואר לכתובת שתימסר על ידי הלקוח לנציגי איל מקיאג בשיחת תיאום המשלוח.

3.5. הטבת גיפט קארד - בתוך יום עסקים אחד לאחר תום האירוע, תישלח למספר הטלפון שנמסר על ידי הלקוח מספר של שובר מתנה בשווי 200 ₪ לרכישה בסניפי רשת איל מקיאג. השובר יהיה בתוקף עד לתאריך המצוין עליו או 5 שנים (המאוחר מביניהם). אין כפל מבצעים. הלקוח יקבל מספר שוברים כמספר מקבלי השירות בחבילה שנרכשה על ידו.

3.6. רכישת השירות וקבלת ההטבות אסורה על עובדי החברה לרבות בני משפחותיהם, וכן על כל חברות בקבוצה קשורה ו/או הפועלת מטעמן, לרבות על בני משפחותיהם, והם לא יהיו זכאים לקבלת הטבות במקרה שהשתתפו במבצע בניגוד לאמור לעיל. לעניין סעיף זה, "בן משפחה" משמעו בן זוג, הורה, ילד, או אח/ות.

3.7. שינויים – בקשת לקוח לשינויים בפרטי ההזמנה (מיקום, מועד) תעשה עד לא יאוחר מ 21 ימים טרם מועד השירות, שלפני השינוי, ובכפוף לזמינות המאפרים. בקשת השינוי תעשה באמצעות מוקד שירות הלקוחות של איל מקיאג' בטלפון 1-700-700-345. לא ניתן לשנות אירוע שנקבע ביום חול ליום שבת/מועד או להיפך.

3.8. תקופת מתן השירות – השירות וההטבות יוצעו ללקוחות הזכאים החל מיום 01.06.2023 ועד ליום 31.12.2023. החברה ראשית לקצר או להאריך את תנאי השירות כאמור בסעיף ‏8 להלן.

  1. מחיר השירות

4.1. חבילת שירות - איפור של 4 מקבלי שירות תוצע במחיר של 1,300 ₪ בלבד. החבילה תינתן על ידי מאפרת אחת בלבד.

4.2. כל ההטבות שבסעיפים ‏3.4 ו - ‏3.5 ינתנו בהזמנת חבילת השירות.

4.3. יובהר כי מחירי חבילת השירות כוללים את חבילת מוצרי הטיפוח בשווי 500 ₪ ונסיעות בגין מאפרת אחת בלבד.

4.4. תוספות – ניתן להוסיף על שירות האיפור את השירותים הבאים (בתוספת תשלום 50 ₪ לכל תוספת, לכל מתאפר): שיזוף באמצעות תרסיס, הדבקת ריסים או שירות נלווה אחר שיוצא על ידי המאפר ובאחריות איל מקיאג'. את התמורה בעבור תוספות אלו יש לשלם למאפר, במזומן בלבד במועד מתן השירות. מחירי התוספות עשויים להשתנות מעת לעת על פי החלטתה של איל מקיאג' והמחיר שיופיע במחירון העדכני אצל המאפר הוא המחיר הקובע.

4.5. תוספת מאפרת לחבילת השירות – ניתן להוסיף לחבילת השירות מאפרת נוספת בתוספת תשלום 50 ₪. לא ניתן להוסיף יותר ממאפרת אחת לחבילת השירות.

4.6. בהתאם לזמינות המאפרים, החברה תאפשר ללקוח להזמין שירות גם לימי מנוחה (שבתות, חגים ומועדים וערבי חג). הזמנת שירות למועדים אלו כרוכה בתשלום תוספת בסך 50 ₪ לכל אחד מארבעת מקבלי השירות שתשולם כבר במועד רכישת השירות הראשונית.

  1. הצהרות והתחייבויות הלקוח

5.1. הלקוח מצהיר כי, לאחר בדיקה מול כל אחד ממקבלי שירות, נמצא כי לא ידוע למי מהם על רגישות למוצרי איפור, תרסיס שיזוף, דבק לריסים, חומרים לעיצוב שיער או חומרים כלשהם אשר הוא עשוי להיות חשוף אליהם במסגרת קבלת השירות.

5.2. ידוע ללקוח כי איפור מספר אנשים עשוי לערוך זמן רב והוא יקבע את מועד התחלת השירות בהתאם.

5.3. ידוע ללקוח כי לא ניתן לשנות את מחיר החבילות גם במקרה של אי הגעה של אחד או יותר ממקבלי השירות מכל סיבה שהיא.

5.4. ידוע ללקוח כי השירות הינו שירות נלווה לשירותים המפורטים בסעיף ‏2 ובאם יחדל להיות לקוח זכאי (כהגדרתו שם) תהיה החברה רשאית לבטל את השירות לאלתר ומבלי מתן הודעה מוקדמת כלשהיא.

  1. הגבלת אחריות

6.1. מובהר כי השירות ניתן על ידי צדדים שלישיים (איל מקיאג ומי מטעמה) והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות אבדן כלשהו לרכוש או לימי עבודה אשר שייגרמו ללקוחות ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

6.2. עוד יובהר כי המוצרים שיתקבלו חבילת מוצרי הטיפוח או ירכשו באמצעות השוברים יסופקו על ידי איל מקיאג ולחברה אין שליטה על טיבם ואיכותם של המוצרים ולפיכך אין לה אחריות על כך והלקוח מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה נגד החברה או כל מי מטעמה בקשר עם טיב ואיכות המוצרים או קבלת מימוש השוברים וקבלת חבילת מוצרי הטיפוח לרבות במקרים בהם לא יהא ניתן לממש את השובר מכל סיבה שהיא.

  1. תנאי ביטול

7.1. הלקוח יהיה זכאי לבטל את רכישת השירות עד 14 יום ממועד השלמת רכישת השירות ובמידה והלקוח הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק להגנת הצרכן תשמ"א – 1981 ("החוק"), רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום רכישת השירות ובלבד שביטול כאמור ייעשה בהודעה שהתקבלה על ידי החברה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הענקת השירות או הפעלת מוצרי החברה (המוקדם מבינהם), על ידי שליחת הודעת ביטול לדואר אלקטרוני: support@easy2give.co.il, או בטלפון שמספרו *5055 בשעות הפעילות של המוקד הטלפוני, או באמצעות לחצן "צור קשר" בתחתית דף הבית באתר האינטרנט בכתובת https://easy2give.co.il. הודעת הביטול תכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון מספר אסמכתא/הזמנה.

7.2. בגין ביטול השירות יחוייב הלקוח בתשלום דמי ביטול בשיעור 5% מהמחיר ששילם תמורת השירות או 100 ₪ הנמוך מבניהם על פי חוק ("דמי הביטול").

7.3. ביטל הלקוח את השירות לאחר שנשלחה אליו חבילת מוצרי הטיפוח ישיב אותה כשהיא סגורה ומבלי שנעשה בה כל שימוש, בתוך 14 יום ממועד קבלתה/ממועד הביטול (המאוחר מביניהם) אל איל מקיאג בתיאום עם מוקד שירות הלקוחות של איל מקיאג בטלפון 1-700-700-345. באם הלקוח לא ישיב את חבילת מוצרי הטיפוח במועד ובתנאים דלעיל תהיה החברה רשאית לחייבו בשווי החבילה בסך 500 ₪ בנוסף לדמי הביטול לפי החוק.

  1. שינוי פרטי השירות

8.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי השירות לרבות מחירי חבילות השירות ופרטי ההטבות ולהציע במקומן הטבות שוות ערך וללקוחות לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה לעניין זה. בכל מקרה של עדכון השירות תעדכן החברה את התקנון, והשינוי יהיה תקף מרגע פרסום התקנון המחודש במשרדי החברה . על שינוי תנאי השירות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה בכל דרך אשר תמצא החברה לנכון.

8.2. הזכאות לרכישת השירות הינה אישית ומוצעת ללקוחות הזכאים בלבד, אינה ניתנת להעברה, וכפופה לעמידה בכל התנאים הקבועים בתקנון זה. ההטבות אינן ניתנות להמחאה או להעברה לאחר ו/או להחלפה, לשינוי או להמרה (בכסף, בשווה כסף ו/או בכל הטבה או מוצר אחר).

  1. סמכות שיפוט והדין החל

9.1. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

תאריך עדכון התקנון: 11.06.2023

***

0104542

<