גואינג דאץ - תקנון הטבת תאילנד 2023
E2G_E2G_Favicon 48x48 black.png
Easy2Give Legal Team
GRC
תקנון תאילנד 2023

גואינג דאץ' בע"מ

מבצע הטבות בהגעה ליעדי הענקת מתנות – תקנון השתתפות

חברת גואינג דאץ' בע"מ, ח.פ. 514837830 (להלן: "החברה") מכריזה בזאת על מבצע הטבות בהגעה ליעדי הענקת מתנות באמצעות כרטיס אשראי באירועים (להלן: "המבצע").

במסגרת המבצע, לקוחות אשר יתקשרו עם החברה ב"הסכם למתן שירותי מתנות באמצעות כרטיסי אשראי" ואשר יערכו אירוע במהלך "תקופת המבצע" (כהגדרת מונח זה להלן) (להלן: "לקוח" או "הלקוחות"), ויום למחרת האירוע ימצא (באמצעות בדיקה שתיערך על-ידי החברה) כי סכום המתנות שהעניקו אורחי הלקוחות באירוע, הצטבר לכדי יעדים מסוימים המפורטים בתקנון זה להלן, יהיו זכאים להטבות שונות המפורטות בתקנון זה להלן.

  1. הוראות כלליות

1.1. תקנון זה בא לבטל ולהחליף את התקנונים הקודמים שפורסמו על-ידי החברה במבצע נשוא תקנון זה.

1.2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

1.3. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים ואת הבסיס המשפטי בין הלקוחות לבין החברה, והשתתפות במבצע מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של הלקוחות לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף במבצע.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו, כאמור בסעיף ‏7 להלן.

1.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

2. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"הלקוחות או "המשתתפים" -

לקוחות החברה בגירים (מעל גיל 18) אשר ירכשו מהחברה, במסגרת תקופת המבצע (כהגדרתה להלן) שירות באמצעות אתר האינטרנט של החברה ו/או שירות עמדת "Easy2Give" ביום האירוע לסליקת כרטיסי אשראי באמצעותה יוכלו אורחי הלקוחות הזכאים להטבה להעניק מתנות באמצעות כרטיסי אשראי ואשר יחתמו עם החברה על "הסכם למתן שירותי הענקת מתנות לבעלי אירועים באמצעות כרטיס אשראי" בנוסחו העדכני כפי שיקבע על ידי החברה.

3. ההשתתפות במבצע ותקופת המבצע

3.1. במבצע רשאים להשתתף לקוחות אשר יתקשרו עם החברה ב"הסכם למתן שירותי מתנות באמצעות כרטיסי אשראי" בין התאריכים 08.05.2023 ועד 31.05.2023 כולל (להלן: "תקופת המבצע") ומועד האירוע יתקיים בפועל עד 31.12.2023 ("מועד האירוע"), ואשר ימלאו אחר נהלי תקנון זה.

3.2. יובהר כי מועד ההתקשרות ב"הסכם למתן שירותי מתנות באמצעות כרטיסי אשראי" ייחשב למועד שליחת סיכום העסקה בכרטיס אשראי / אישור רישום עסקה בארנקים דיגיטליים, אל כתובת הדואר האלקטרונית של הלקוח על ידי החברה על פי רישומי החברה.

3.3. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה לרבות בני משפחותיהם, וכן על כל חברות בקבוצה קשורה ו/או הפועלת מטעמן, לרבות על בני משפחותיהם, והם לא יהיו זכאים לקבלת הטבות במקרה שהשתתפו במבצע בניגוד לאמור לעיל. לעניין סעיף זה, "בן משפחה" משמעו בן זוג, הורה, ילד, או אח/ות.

3.4. הזכאות להשתתפות במבצע הינה אישית, אינה ניתנת להעברה, וכפופה לעמידה בכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

3.5. החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

3.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של לקוח כלשהו במבצע, וזאת מבלי לספק ללקוח סיבה כלשהי. מכל מקום, ההודעה על החלטת החברה כי הלקוח לא ישתתף במבצע תימסר ללקוח טרם מועד האירוע בו ישתמשו אורחיו בשירותי החברה להענקת מתנות.

3.7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏3.6 לעיל, לקוח אשר השתתף במבצע תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על הוראות תקנון זה או שפעל בחוסר תום לב או באמצעים שאינם כשרים או ראויים, תהא השתתפותו במבצע זה בטלה מעיקרה. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן מבצע סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע לרבות הוראות תקנון זה והחברה לא תעניק לו את ההטבה.

4. הזכאות להטבה

4.1. על מנת לברר את הזכאות להטבה, תפיק החברה למחרת מועד האירוע, דו"ח מתנות המפרט את כמות המתנות שהוענקו ללקוחות ביום האירוע וכן עד לשעה 3:00 בבוקר שלמחרת יום האירוע והסכום של כל אחת מהן. כמו כן יפרט הדו"ח את מספר ההעברות של מתנות שהוענקו ללקוחות ואשר סכום כל אחת מהן הינו מעל 200 ₪ (היינו, העברות של מתנות שהסכום של כל אחת מהן בנפרד עולה על 200 ₪) (להלן: "דו"ח המתנות"). יצוין כי לצורך בירור הזכאות להטבה יילקחו בחשבון רק העברות של מתנות שהסכום של כל אחת מהן בנפרד עולה על 200 ₪ כפי שהן מצוינות בדו"ח המתנות.

4.2. מובהר בזאת כי כל אורח באירוע יהיה רשאי להעניק מתנה אחת בלבד והמתנה הראשונה היא זו אשר תשויך למספר תעודת הזהות של האורח שמעניק את המתנה (על פי השם המצוין על גבי כרטיס האשראי), וזאת אף אם בבעלותו מספר כרטיסי אשראי שונים.

4.3. יודגש כי דו"ח המתנות מהווה הדו"ח המכריע לעניין הזכאות להטבה, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין אי-נכונותו ו/או אי-מהימנותו של דו"ח המתנות.

4.4. בכפוף לאמור בסעיף ‏4.2 לעיל, החברה תסכום, בכל דו"ח מתנות, את סך ההעברות מעל 200 ₪ (היינו, תילקחנה בחשבון רק העברות של מתנות שהסכום שלהן עולה על 200 ₪):

4.4.1. ככל שבוצעו מעל 120 העברות שונות בין באתר החברה ובין בעמדות בסכום מצטבר כולל של 90,000 ₪ - יהיו זכאים הלקוחות להטבת חופשת ירח דבש בתאילנד (כהגדרתה להלן);

(להלן יחדיו: "הזכאים להטבה" או "הזוכה").

4.5. קביעת הזכאים להטבה הינה קביעה בלעדית של החברה והינה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

4.6. החברה תיצור קשר עם הזכאים להטבות השונות באמצעות שיחה טלפונית ו/או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 14 ימי עסקים מיום הפקת דו"ח המתנות (להלן: "ההודעה"). יודגש כי לחברה אין שליטה על זמינותם הטלפונית של הזכאים להטבה או יכולת לדעת האם הודעת הדואר האלקטרוני האמורה הגיעה לתעודתה, ולפיכך אין לחברה אחריות על מסירת ההודעה בפועל.

4.7. מעבר לקבלת ההודעה כאמור בסעיף ‏4.6 לעיל, הזכאים להטבה לא יקבלו שובר כלשהו המעיד על זכאותם להטבה. מובהר בזאת, כי יהיה זה באחריות הזכאים להטבה לוודא אל מול החברה באם הם זכאים להטבה מפורטת בתקנון זה, וכן לוודא אל מול החברה את דרכי המימוש של ההטבה לה הם זכאים.

5. ההטבה ואופן מימושה

5.1. הטבת חופשת ירח דבש בתאילנד

5.1.1. לקוח אשר עמד בתנאים כאמור בסעיף 4.4.1 לעיל וקיבל את ההודעה על זכאותו להטבת חופשת ירח דבש בתאילנד, יהיה זכאי לקבל חופשה זוגית בתאילנד בהתאם לפירוט שלהלן, והכול לפי בחירת החברה ושיקול דעתה הבלעדי.

5.1.2. הטבת חופשת ירח דבש בתאילנד תכלול שתי טיסות שכר (הלוך ושוב) לתאילנד, שהייה של שישה (6) לילות במלון וארוחות בוקר.

5.1.3. מובהר ומודגש כי מסלול הטיסה, דרגת תיירות המלון והמלון עצמו ייבחרו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.1.4. תאריך מימוש הטבת חופשת ירח דבש בתאילנד ייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, תוך התחשבות, במידת האפשר, בזמינות הזוכה, אך לא יאוחר מה-31.05.2024 ("מועד מימוש ההטבה").

5.1.5. בהקשר זה יודגש, כי:

5.1.5.1. ביחס לאירוע מסוג חתונה – ייחשבו שני בני הזוג כזוכה אחד ותוענק להם הטבה אחת בלבד אשר תמומש על ידי שניהם ביחד.

5.1.5.2. ביחס לאירוע מסוג בר מצווה, יחולו הכללים שלהלן:

5.1.5.2.1. ככל שהזוכה הינו בעל אירוע יחיד, תינתן הטבה אחד בלבד אשר תמומש על ידו ועל ידי אדם נוסף אשר הזוכה יבחר לממש אתו את ההטבה. במידה והזוכה הינו קטין ו/או מעוניין לטוס עם קטין, יהא חייב הזוכה להמציא לחברה אישור חתום מהוריו או מאפוטרופוס חוקי של הזוכה הקטין ושל הקטין האחר לצורך מימוש ההטבה.

5.1.5.2.2. ככל שמדובר בשני בעלי אירוע, ייחשבו שני בעלי האירוע כזוכה אחד ותוענק להם הטבה אחת בלבד אשר תמומש על ידי שניהם ביחד.

5.1.5.3. יובהר, כי לא ניתן להפריד את הטיסות למועדים שונים לכל אדם, קרי, שני מממשי ההטבה, כמפורט בסעיפים ‏5.1.5.1 ו- ‏5.1.5.2לעיל, מתחייבים לצאת יחד מהארץ ולחזור יחד לארץ באותם המועדים.

5.1.5.4. צירוף נוסעים נוספים ו/או הארכת שהייה, יעשו בכפוף לקבלת אישור החברה, אשר יינתן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ועל פי המחיר שייקבע על ידי חברת התעופה וספק התיירות ביום מימוש ההטבה.

5.1.5.5. כל שינוי שיעשה לאחר שייקבע מועד מימוש ההטבה על ידי החברה, יעשה ויהא כפוף להוראות לנהלים ולמדיניות של חברות התעופה, של ספקי התיירות ושל בתי המלון שהוזמנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, עלויות ביטול, שינוי, דחייה ועוד.

5.1.5.6. באחריות הזוכה (והאדם שאתו ייבחר הזוכה לממש את ההטבה, בהתאם לאמור בתקנון) להציג ויזה תקפה לאתרי הביקור (במידה ויש צורך בכך) בעת בואו לממש את ההטבה, וכן דרכון בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות מיום הטיסה.

5.1.5.7. יובהר ויודגש כי הזכאים להטבה לא יהיו רשאים לשנות את יעד הטיסה ו/או את חברת הטיסה ו/או את בית המלון ו/או את מועד המימוש ו/או להאריך את תקופת השהיה, וזאת גם אם יחפצו הזכאים לשלם תמורה נוספת לחברה ו/או לאחד מספקיה.

5.1.5.8. מובהר כי למעט התשלום עבור כרטיס הטיסה ועבור השהות בבית המלון כאמור לעיל, החברה לא תשתתף ו/או תממן, ו/או תישא בכל תשלום נוסף או אחר, לרבות אך לא רק: ביטוח רפואי, ביטוח כבודה, ארוחות, שדרוגים ותוספות נוספות בטיסה או במלון וכיוצא בכך..

5.2. מובהר כי הלקוח לא יהיה זכאי לקבל יותר מהטבה אחת.

5.3. כמו כן, יובהר כי משתתף אשר זכה בהטבה על פי תנאי תקנון זה יוכל ליהנות מפרסים נוספים ו/או הטבות נוספות המוענקים על פי מבצעים אחרים שעורכת החברה באותה העת.

5.4. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות את ההטבות ולהציע במקומן הטבות חלופיות אשר תהינה שוות ערך, וללקוחות לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה לעניין זה.

5.5. ההטבות אינן ניתנות להמחאה או להעברה לאחר ו/או להחלפה, לשינוי או להמרה (בכסף, בשווה כסף ו/או בכל הטבה או מוצר אחר).

6. ויתור ופטור מאחריות

6.1. ההשתתפות במבצע היא על אחריותם הבלעדית של הלקוחות המשתתפים במבצע. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות נזקי גוף אשר ייגרמו למי מהלקוחות עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות במבצע או בכל חלק ממנו לרבות לעניין מימוש ההטבות או חלק מהן.

6.2. מובהר בזאת כי מבצע זה תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות אבדן כלשהו לרכוש או לימי עבודה אשר שייגרמו ללקוחות ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

6.3. למען הסר ספק, יובהר כי לחברה אין שליטה על טיבן ואיכותן של ההטבות שיוחלקו במסגרת מבצע זה, ולפיכך אין לה אחריות על כך והלקוח מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה נגד החברה או כל מי מטעמה בקשר עם טיב ואיכות ההטבות.

6.4. הלקוחות פוטרים בזאת את החברה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו להם או למי מטעמם בקשר עם זכאותם לקבל את ההטבות ובקשר עם מימושן לרבות במקרים בהם לא יהא ניתן לממש את ההטבה מכל סיבה שהיא.

7.שינוי פרטי המבצע

7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע, או את כולו, על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהלקוחות את היכולת מלהשתתף במבצע, וכן שומרת החברה לעצמה את הזכות לערוך בשנית את אותו שלב או חלק במבצע. בכל מקרה של עדכון המבצע תעדכן החברה את התקנון, והשינוי יהיה תקף מרגע פרסום התקנון המחודש במשרדי החברה.

7.2. החברה רשאית לשנות את מבנה המבצע, שלביו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, על פי שיקול דעתה המוחלט. על שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה תינתן הודעה בכל דרך אשר תמצא החברה לנכון.

8. סמכות שיפוט והדין החל

8.1. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

תאריך עדכון התקנון: 09.05.2023

* * *

5884\0\1-104374

<